пятница, 22 марта 2013 г.

„Наукові праці. Серія: „Соціологія”


Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Шановні колеги!

Науково-методичний журнал „Наукові праці. Серія: „Соціологія” запрошує до співробітництва авторів: вчених, викладачів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться науково-дослідницькою діяльністю, розвитком соціально-гуманітарних та соціально-політичних наук. Журнал виходить двічі на рік, є фаховим виданням з соціології (Постанова президії ВАК України, протокол № 1-05/4 від 26 травня 2010 року). Наступний випуск журналу планується у червні 2013 року. Прохання надсилати статті до 20 квітня 2013 року.

До друку приймаються наукові статті, які відповідають вимогам ВАК України до наукових публікацій. Матеріали для публікації обсягом до 10-12 сторінок подавати в електронному варіанті на адресу: mdgu_sociologia@mail.ru Вимоги для оформлення тексту: всі поля по 20 мм; шрифт Times New Roman, інтервал полуторний; абзацний відступ – 10 мм. Електронний варіант статті виконується в текстовому редакторі MS Word for Windows і подається на дискеті чи диску у вигляді файлу формату dos або rtf, або надсилається на електронну адресу, зазначену нижче. Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом після статті з підзаголовком „Література”. Джерела в переліку посилань нумерується вручну, без використання функції меню Word „ Нумерація”. Посилання на літературу подається в тексті за таким зразком [5, с. 87],

Відносно до вимог ВАК стаття повинна містити такі елементи:
• постанову проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, з яких започатковане розв’язання даної проблеми на які спирається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
• формулювання цілей статті (постанова завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
• висновки з даного дослідження і перспектива подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна бути оформлена наступним чином:
1. Шифр УДК.
2. Прізвище та ініціали автора/авторів українською, російською та англійською мовами.
3. Назва статті українською, російською та англійською мовами (великими літерами,
напівжирним, вирівнювання - по центру)
4. Анотація на статтю українською, російською та англійською мовами.
5. Ключові слова до статті українською, російською та англійською мовами.
6. Текст статті двома мовами: українською (або російською) та обов’язково англійською.
7. Список використаних джерел: бібліографія оформлюється за новим стандартом, затвердженим ВАК України також двома мовами: українською (або російською) та обов’язково англійською.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, редколегією не розглядаються. Матеріали обов’язково супроводжуються авторською довідкою із зазначенням прізвища, імені, по-батькові (повністю), а також інформацією про посаду, вчене звання, вчену ступінь, місце роботи, коло наукових інтересів тощо. Додатково просимо вказати контактний телефон й поштову адресу, на яку надсилати примірник журналу. Редакційна комісія не рецензує і не повертає рукописи, залишає за собою право відбору
матеріалів для публікації.

Матеріали для збірника просимо надсилати на електронну пошту:
E-mail: mdgu_sociologia@mail.ru
Оплата за друк статті у розмірі 195 грн. (160 грн. за статтю + 35 грн. за пересилку примірника журналу) здійснюється після повідомлення авторові про включення її до збірника за адресою, яка буде вказана у цьому повідомленні.

Кафедра соціології
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
м. Миколаїв
тел. (0512) 76-55-52, (066)4514914.

Комментариев нет: