понедельник, 14 января 2013 г.

Emocje w życiu mieszkańców miast

II Konferencja Młodych Badaczy. Emocje w życiu mieszkańców miast


Szanowni Państwo,

pragniemy serdecznie zaprosić doktorantów i studentów studiów
magisterskich do uczestnictwa w II Interdyscyplinarnej Konferencji
Młodych Badaczy związanej z tematyką miejską, która odbędzie się
21-22 czerwca 2013 r. w Sali Kolumnowej Towarzystwa Naukowego w
Toruniu, ul. Wysoka 16.

Temat konferencji:

"Od miłości do nienawiści - od zachwytu do pogardy. Emocje w życiu
mieszkańców miast do końca XIX w."


Cele i założenia:

Emocje są integralnymi elementami społecznych zachowań, działań,
interakcji oraz komunikacji. Biologiczny wymiar ich wyrażania w
postaci gestów tłumaczony jest na poziomie symboliczno-językowych
nośników znaczeń, specyficznych dla każdej kultury. Zmieniały się one
w czasie powodując odmienne wartościowanie i sposoby wyrażania tych
samych emocji na przestrzeni dziejów. Ewoluowały przy tym sposoby
tłumaczenia przez człowieka źródeł ich pochodzenia - obarczano nimi
bogów, wpływ gwiazd, "humorów" ciała, dźwięków, miejsc, krajobrazów.
Uczucia są z jednej strony radykalnie subiektywne, własne i
indywidualne, lecz jednocześnie kształtowane i programowane kulturowo
oraz wywoływane chemicznie i fizycznie. Z punktu widzenia historyka
badanie dziejów emocji jest o tyle istotne, że świat uczuć każdego
człowieka wpływa na podejmowane przez niego działania, a więc emocje
są determinantem podstawowego przedmiotu badań tej dyscypliny.

Badania nad emocjami w naukach humanistycznych mają już ugruntowaną
pozycję wśród podstawowych problemów badawczych. Historia emocji jest
przedmiotem dociekań przede wszystkim literaturoznawców,
kulturoznawców, filozofów i historyków sztuki. Postulaty szkoły
"Annales" zaowocowały dużą różnorodnością badań nad przeżyciami
psychicznymi człowieka w dziejach na Zachodzie Europy. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyła się tematyka związana ze strachem i
miłością. Podstawową trudnością w odtwarzaniu uczuć jest pośredni
charakter źródeł jakimi są w przeważającej większości źródła pisane,
ikonograficzne i muzyczne. Konieczne jest każdorazowe tłumaczenie
emocji wyłaniających się z zachowanej treści za pomocą odpowiednich
dla epoki kodów kulturowych. Celem konferencji jest m.in. zachęcenie
młodych badaczy do spojrzenie na emocje w dziejach nie jako temat
poboczny, lecz główny punkt zainteresowania. Pozwoli to w dalszej
perspektywie na lepsze zrozumienie zachowań ludzkich w dziejach oraz
wynikających z nich efektów, które niewątpliwie pozwolą na lepsze
zrozumienie natury człowieka, także tego żyjącego współcześnie.

Cezurą wyznaczającą zakres zainteresowań konferencji jest pojawienie
się nowych rewolucyjnych nośników przekazu (massmediów) jakimi było
radio (1894) i film dźwiękowy (1927), które otworzyły nowe drogi
wpływania na emocje ludzkie, np. poprzez manipulowanie nimi w
propagandzie pocz. XX w. Miasta jako centra największych skupisk
ludzkich przez stulecia były arenami eksplozji gromadzących się
ludzkich uczuć - pozytywnych i negatywnych. To m.in. na ulicach miast
wybuchały rewolucje, powstania, odbywały się karnawałowe zabawy itp.

Wymiernym efektem konferencji będzie wymiana doświadczeń młodych
badaczy z nowymi nurtami badań oraz możliwość nawiązania kontaktów z
naukowcami związanymi z Komisją do Badań Dziejów Miast.

Oto proponowane zagadnienia, które chcielibyśmy poruszać:

źródła do badań dziejów emocji
metody badań emocji w przeszłości
emocje towarzyszące konfliktom
klęskom żywiołowym
wydarzeniom z kręgu rodzinnego (np. radość narodzin, ślubów, smutek i
ból podczas pogrzebów)
pogarda i obrzydzenie - napiętnowanie i wykluczenie społeczne,
odczucia towarzyszące chorobie i kalectwu
lęk przed zabobonami, czarami
radość świętowania
miłość i zdrada
pierwotne instynkty ludzkie
empatia, współczucie
zachwyt pięknem, smakiem i zapachem (itd.)

Konferencja odbędzie się przy współpracy m.in. Wydziału Nauk
Historycznych UMK, Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, Towarzystwa
Naukowego w Toruniu, Samorządu Doktorantów UMK, Studenckiego Koła
Naukowego Historyków im. Karola Górskiego oraz pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Toruniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami: 14 kwietnia 2013 r.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: konferencja.miasto@gmail.com

Przewidziana jest opłata konferencyjna w wysokości: 60 zł.

Pokrywamy koszty noclegów i wyżywienia.

W ramach konferencji przewidziana jest wycieczka po Toruniu.

Wymiernym efektem konferencji będzie publikacja najlepszych referatów
w formie książkowej.

UPRZEJMIE PROSIMY O ROZESŁANIE TEJ INFORMACJI DO JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY OSÓB.

Z serdecznymi pozdrowieniami - organizatorzy:
mgr Julia Możdżeń, mgr Magdalena Spychaj

Zakład Historii Średniowiecza
oraz Zakład Historii Nowożytnej Polski
Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu

Комментариев нет: