понедельник, 31 января 2011 г.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія

Редколегія журналу запрошує до співпраці вчених, викладачів, аспірантів та студентів і приймає до розгляду наукові матеріали, що відповідають тематичній спрямованості видання.

Періодичність виходу журналу - двічі на рік.
Мови видання - українська, російська та англійська (в авторському поданні).

Вимоги до оформлення статей

 1. Рукописи статей повинні відповідати вимогам ВАК України до фахових публікацій і профілю видання. Оформлення статей передбачає:

  • постановку проблеми та визначення актуальності її дослідження;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • теоретичні засади дослідження, методологія та емпірична база,
  • викладення основних результатів дослідження відповідно до поставлених завдань;
  • висновки та перспективи використання результатів дослідження.

 2. Редакція приймає матеріали у вигляді роздрукованого тексту на одній із мов
  видання (два примірники, через 1,5 інтервали, 14 кегель) та в електронній версії, записаній на дискеті, інших знімних носіях або надісланий електронною поштою на адресу редакції (електронний документ у форматі MS Word-97 — MS Word-2007 без позиціонування та переносів, у якому для набору тексту слід використовувати тільки шрифт Times New Roman, за винятком символьних шрифтів у формулах).
 3. Необхідно подати українськомовну (російськомовну) і англомовну анотації статті із викладом теоретичних і методологічних засад дослідження та основних висновків (обсяг — 0,7–1 стандартної машинописної сторінки, або 1200–1800 знаків), ключові слова українською (російською) та англійською мовами, а також УДК.
 4. Обсяг статті — 12000 –40000 знаків (0,3 – 1 авторських аркушів).
 5. Прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон і ел.адресу автора, а також відомості про його місце роботи (з повною адресою), посаду, науковий ступінь слід подати на супровідній сторінці, де також вказати ім'я й прізвище автора латиницею (за наявними документами, зокрема закордонним паспортом).
 6. Бібліографічні відомості належить подавати наприкінці статті у вигляді списку літератури за абеткою (спочатку джерела, набрані кирилицею, а потім — латиницею). (Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел наведено в Бюлетені Вищої атестаційної комісії України.-2008.-№ 3. - С. 9-13.) Посилання на джерела слід наводити в тексті у квадратних дужках за міжнародними стандартами (напр.: [Тарасенко, 2010: т. 2, с. 170]), а коментарі - посторінково із послідовною нумерацією.
 7. Якщо стаття містить ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки тощо), кожний такий матеріал має бути поданий із відповідним підписом в електронному вигляді: таблиці, графіки й діаграми, — у форматах Excel, рисунки — у форматах CorelDraw чи Adobe Illustrator (імпортовані у Word ілюстрації не придатні для подальшої роботи).
 8. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора (кандидата) наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.
 9. Автор не має права передавати в інші видання прийняті редакцією та ухвалені редколегією до друку матеріали.
 10. Cтатті за підписами авторів висловлюють їхні погляди, які можуть не збігатися з позицією редакційної колегії.
 11. Експертиза редакційної колегії має внутрішньоредакційне призначення. Редакція має право скорочувати статті та робити літературне редагування.
 12. Haдання матеріалів редакції журналу передбачає згоду на публікацію в друкованому вигляді у журналі й в електронній версії у виданнях, з якими редакція укладає відповідні угоди.
 13. Статті, які не відповідатимуть вказаним вимогам, до друку не приймаються. Неопубліковані статті, а також електронні носії й ілюстрації авторові не повертаються.

Примітки:

 1. Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання діючих стандартів несуть автори статті.
 2. Відповідальність за достовірність наведених у статті фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків і науковий рівень статті несуть автори й рецензенти.

Статті надсилати на адресу:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
факультет соціології,
редакція журналу “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Соціологія”
вул. Володимирська, 60, м. Київ 01601.
E-mail: journal_soc_knu@ukr.net

Комментариев нет: