среда, 3 июля 2013 г.

Схід-Захід: іст.-культ. зб. Вип. 16–17. Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм: релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі / за ред. Г. Грінченко, Т. Дзядевич; Східний інститут українознавства ім. Ковальських та ін. — Х. : «НТМТ», 2013. — 551 с.

ВІД РЕДАКТОРІВ
Гелінада Грінченко, Тетяна Дзядевич. За аналогією до сполучених посудин:  про «пост»-дискурс однієї шостої світу ……………………………………………………..11
ПОсТ-КРАїни (1): роздуми про теоретичні підходи
Ева Томпсон. Чи можливе спілкування? про епістемологічну несумісність у сучасному академічному дискурсі …………………………………………………………..23
Даріуш Скурчевський. Клопітні (пост)колонії Європи ………………………………………30
Раса Чепайтене. Спадщина у (пост)суспільстві: дисонанс, конфлікт чи пошук згоди? ………………………………………………………..43
Керстін С. Йобст. Де є російський Схід? Орієнт-дискурс та імперське правління в царській державі ………………………………………………..62
ПОсТ-КРАїни (2): моніторинг трендів
Антоні Долежалова. Громадянське суспільство в Чеській Pеспубліці після 1989 р. ……………………………………………………………………………………………78
Микола Рябчук. Квазіменшинна/квазідіаспорна модель функціонування української культури в Україні: постколоніальна амбівалентність ……………….89
Ганна Черненко, Станіслав Шумлянський. Навколомовні дискусії в новітній Україні ………………………………………………..102
Свєтлана Шакірова. Постколоніальний націоналізм у Казахстані: у пошуках громадянської та етнічної єдності ……………………………………………123
ПОсТ-КРАїни (3): спогади та політика пам’яті
Сергей Ушакін. Зобов’язані простору: постколоніальний націєпростір між Сталіним і Гітлером ………………………….147
Фелікс Мюнх. Кримський півострів: пробуджені символи царського імперіалізму i сучасні тенденції до ексклавізації ……………………….176
Ліна Клименко. Оплакування чи святкування? Комеморації полтавської битви та політика історії у пострадянській Україні …………………………………………….191
ПОсТ-КРАїни (4): навколо національних студій
Роман Горбик. Паперові імперії. Орієнталізм у висвітленні Індії та України в ЗМІ: сase study британської та російської преси …………………….203
Єнні Альварт. «Постколоніальний синдром» і Тарас Шевченко як місце пам’яті …………………………………………………………………………………….223
Ян Сурман. Постколоніальний погляд на габсбурзькі периферії: русини, українці та польська ідея «цивілізації» у Галичині…………………………232
Ольга Шутова. Кулінарні дискурси білоруського націоналізму: про «справжню білоруську кухню» та «картоплеїдів» ……………………………….247
ПОсТ-КРАїни (5): питання плагіату
Ольга Бурукіна. Плагіат у науковому дискурсі: good will чи еквілібріум? …………..269
Ганна Черненко. Чужої думки зайвина: про страх, статус і тривіальність …………..278
Ольга Демидова. «Чуже як своє», або фізіологія плагіату …………………………………290
Олена Жилінкова. Плагіат як соціально-правове явище на пострадянському просторі у контексті розвитку медіа-комунікацій …………………………………….298
ПОсТ-КРАїни (6): випадок Росії
Міхал Вавжонек. Місце та роль православ’я у концепції «русcкого мира» ………..308
Крістофер Вільямс і Давн Арчер. Конструювання «етнічного Іншого» у двох шкільних підручниках з історії: ре-колонізація (Удмуртія) vs деколонізація (Татарстан) …………………………………………………………………..323
Ева М. Столберґ. «Аборигени не мають голосу?» постколоніальні наративи тубільної ідентичності на північному узбережжі Тихого океану …………………341
Алексей Міхальов. Монгольське націєбудування в умовах радянського квазіколоніалізму ……………………………………………………………….355
ПОсТ-КРАїни (7): читаючи тексти минулого
Валерія Соболь. Про мімікрію та українців: імперська готика в «Монастирці» А.погорельського ……………………………….369
Дар’я Семенова. «В пустелі та джунглях»: доля одного пригодницького сюжету в романі й кінематографі …………………388
Степан Величенко. Український антиколоніальний марксизм (1919–1923). Забута спадщина у забутій колонії …………………………………………………………..408
Ришард Купідура. Мова, стать, влада — літературні проекції суспільних проблем у творчості М. Коцюбинського та В. Винниченка ………………………………..432
ПОсТ-КРАїни (8): читаючи тексти сьогодення
Вероніка Урбонайте-Баркаускене. Кінематографічні репрезентації постсоціалістич-ної Східно-Центральної Європи у західних ігрових фільмах (або «О Матінко Божа, ми у Східній Європі!») …………………………………………447
Юлія Ільчук. Деконструкція імперії, картографія пострадянської ідентичності: сучасний російський та український літературний травелог (за матеріалами прози Віктора Єрофеєва та Юрія Андруховича) ……………….460
Алена Мінченя. Створення фантазії: східні танці, європейська культура і жіноче тіло в білоруському контексті …………………………………………………….475
Наталія Ханенко-Фрізен. Трудова міграція та літературна творчість: На порозі транснаціонального в українському культурному просторі ………..488
РЕЦЕНЗІЇ
Тетяна Дзядевич
Cooper D. L. Creating the Nation. Identity and Aesthetics in Early Nineteenth-century Russia and Bohemia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2010. 347 р. …………………………………………………………………….520
Тетяна Дзядевич
Ханенко-Фрізен Н. Інший світ або ідентичність у дії: канадська українськість кінця двадцятого століття. К.: Смолоскип, 2011. 392 с. …………523
Ольга Бухіна, Гелінада Грінченко
Нарский И. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историо-графический роман).  Челябинск: ООО «Энциклопедия», 2008. 516 с…………………………………………526
Дар’я Семенова
Porównania. 2008. № 5: Komparatystyka i studia postkolonialne 1. 272 s. ………….530
Joanna Bar
Gulińska-Jurgiel P. Die Presse des Sozialismus ist schlimmer als der Sozialismus. Europa in der Publizistik der Volksrepublik Polen, der ČSSRund der DDR/Mit einem Vortwort von W. Schmale. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler, 2010. 328 S. (Herausforderungen. Historisch-politische Analysen; Bd. 19). …………………………535
Іріна Реброва
Травма: пункты: сборник статей/Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М.: НЛО, 2009. 936 с. ……………………………………………………………………………..538
Юлія Саратова
Сорока Ю. Свої, чужі, різні: соціокультурна перспектива сприйняття Іншого. Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2012. 332 с. …………………………………………………………………………………………….541
Ірина Склокіна
Bar J. Niełatwe dziesięciolecia. Postawy społeczno-polityczne inteligencji krakowskiej w latach 1956–1980. Kraków: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. 316 s. ……………………………………………………………………..543
Ірина Склокіна
Чушак Х. Немає вільної польщі без вільної України: Україна та українці у політичній думці польської опозиції (1976–1989). Львів:
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Видавництво “пАІС”, 2011. 304 с. ………………………………………………………548
EDITORIAL
Gelinada Grinchenko, Tetiana Dzyadevych. Communicating vessels: The faces of «post» discourse on one-sixth of the world ……………………………….11
POsT-cOunTRIEs (1): Thoughts on Theoretical Approaches
Ewa Thompson. Is Communication Possible? About Epistemological Incompatibility in Contemporary Academic Discourse ………………………………..23
Dariusz Skórczewski. Troubling Post-Colonies of Europe ……………………………………..30
Rasa Čepaitienė. Heritage in the (Post)Society: Dissonance, Conflict or Search for Agreement? …………………………………………………………..43
Kerstin S. Jobst.Where Is the Russian East? Discourse and Imperial Rule in the Russian Empire ……………………………………………………62
POsT-cOunTRIEs (2): Monitoring Trends
Antonie Doležalová. Civil Society in the Czech Republic after 1989  …………………………78
Mykola Riabchuk. Quasi-minority/Quasi-diasporic Model of Functioning of Ukrainian Culture in Ukraine: Postcolonial Ambivalence …………………………89
Hanna Chernenko, Stanislav Shumlianskyi. The Discussions on the Language Situation in Modern Ukraine ………………….102
Svetlana Shakirova. Postcolonial Nationalism in Kazakhstan: In Search of Civil and Ethnic Unity ………………………………………………………….123
POsT-cOunTRIEs (3): Memories and Politics of Memory
Serguei Oushakine. Beholden to Space: The Postcolonial Nationscape Between Stalin and Hitler ……………………………………………………………………….147
Felix Münch. The Crimean Peninsula: The Reawakened Symbols of Czarist Imperialism and Contemporary Exclavisation Tendencies ……………176
Lina Klymenko. Mourning or Celebration? Commemoration of the Battle of Poltava and Politics of History in Post-Soviet Ukraine …………………………….191
POsT-cOunTRIEs(4): Around national studies
Roman Horbyk. Paper Empires: Orientalism in the Mediated Portrayals of India and Ukraine: A Case Study of British and Russian Press …………………203
Jenny Alwart. “Postcolonial Syndrome” and Taras Shevchenko as a Site of Memory ………………………………………………………………………………..223
Jan Surman. Postcolonial Vision of the Habsburg Periphery: Rusyny, Ukrainians, and Polish Ideas of “Civilization” in Galicia ………………..232
Olga Shutova. Culinary Discourses of Belarusian Nationalism: On “Truly Belarusian Cuisine” and “Potato-Eaters” …………………………………..247
POsT-cOunTRIEs (5): Issues of Plagiarism
Olga Burukina. Plagiarism in the Scholarly Discourse: Good Will or Equilibrium? …..269
Наnna Chernenko. The Needlessness of Others’ Thoughts: On Fear, Status and Triviality ………………………………………………………………….278
Olga Demidova. “Another’s As Your Own,” or the Physiology of Plagiarism ………..290
Olena Zhylinkova. Plagiarism as a Social and Judicial Phenomenon on the Post-Soviet Space in the Context of the Media Communication
Development …………………………………………………………………………………………298
POsT-cOunTRIEs (6): Russian case
Michał Wawrzonek. The Place and Role of Orthodoxy in the Concept of the “Russian World” ……………………………………………………..308
Christopher Williams and Dawn Archer. Constructing the “Ethnic Other” in Two History School Books: Re-Colonialisation (Udmurtia) Versus De-Colonialisation (Tatarstan) …………………………………………………………………323
Eva M. Stolberg. “Natives Have No Voice?” The Postcolonial Narrative of Indigenous Identity in the North Pacific …………………………………341
Aleksey Mikhalev. Mongol Nation-Building in the Context of the Soviet Quasi-Colonialism …………………………………………………………………………………………..355
POsT-cOunTRIEs (7): Reading Texts from the Past
Valeria Sobol. On Mimicry and Ukrainians: The Imperial Gothic in Pogorelsky’s Monastyrka …………………………………………………………………….369
Daria Semenova. “In Desert and Wilderness”: Adventure of a Plot in Novel and Film ……………………………………………………..388
Stephen Velychenko. Ukrainian Anti-Colonialist Marxism (1919–1923): A Forgotten Legacy in a Forgotten Colony ………………………………………………..408
Ryszard Kupidura. Language, Gender, and Power: Literary Projections of the Social Problems in Works by M. Kotsiubynsky and V. Vynnychenko …..432
POsT-cOunTRIEs (8): Reading Texts from the Present
Veronika Urbonaitė-Barkauskienė. Cinematic Representations of Post-Socialist East Central Europe in Western Feature Films
(or “Dear Sweet Mother of God—We’re in Eastern Europe!”)  ……………………..447
Yuliya Ilchuk. Deconstructing the Empire, Remapping the Post-Soviet Identity: Contemporary Russian and Ukrainian Literary Travelogue
(on the material of Victor Erofeev’s and Yurii Andrukhovych’s texts) …………..460
Alena Minchenia. Creation of a Fantasy: Oriental dance, European Culture and Female Body in the Belarusian context ……………………………………………….475
Natalia Khanenko-Friesen. Labour Migration and Creative Writing: Carving Transnational Spaces in the Field of Ukrainian Culture ………………….488
REVIEWS
Tetyana Dzyadevych: 
Cooper D. L. Creating the Nation: Identity and Aesthetics in Early Nineteenth-century Russia and Bohemia. DeKalb:
Northern Illinois University Press, 2010. 355 p. ………………………………………….520
Tetyana Dzyadevych: 
Наталія Ханенко-Фрізен. Інший світ або ідентичність у дії: канадська українскість кінця двадцятого століття. Київ: Смолоскип,
2011. 392 c. …………………………………………………………………………………………….523
Olga Bukhina, Gelinada Grinchenko: 
Игорь Нарский. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историо-графический роман). Челябинск: ООО «Энциклопедия», 2008. 516 с. …….526
Daria Semenova: 
Porównania. 2008. №5. 272 s. …………………………………………………………………..530
Joanna Bar:
Paulina Gulińska-Jurgiel. Die Presse des Sozialismus ist schlimmer als der Sozialismus. Europa in der Publizistik der Volksrepublik Polen,
der ČSSR und der DDR. Bochum: Verlag Dr. Dieter Winkler, 2010. 328 S. ……..535
Irina Rebrova: 
Травма: Пункты: сборник статей/Cост. С. Ушакин и Е. Трубина. М.: НЛО, 2009. 936 с. ………………………………538
Yulia Saratova: 
Сорока Ю. Свої, чужі, різні: соціокультурна перспектива сприйняття Іншого : монографія. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна,
2012. 332 с. …………………………………………………………………………………………….541
Iryna Sklokina: 
Bar J. Niełatwe dziesięciolecia. Postawy społeczno-polityczne inteligencji krakowskiej w latach 1956–1980. Kraków:
Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. 316 s. …………..543
Iryna Sklokina: 
Чушак Х. Немає вільної Польщі без вільної України: Україна та українці у політичній думці польської опозиції (1976–1989).  Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Видавництво “ПАІС”, 2011. 304 с. ………………………………………………………548

Комментариев нет: