среда, 8 августа 2012 г.

Українська професійна та етнокультура: нові ракурси дослідження, інтеграція в світовий цивілізаційний процес


Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Українська професійна та етнокультура: нові ракурси дослідження, інтеграція в світовий цивілізаційний процес», що відбудеться в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 22 жовтня 2012 р.

Тематикою секційних засідань конференції передбачено розгляд широкого спектру проблем народознавчого, мистецтвознавчого та культурологічного спрямування, зокрема:
- Внесок видатних українських народознавців у європейську наукову спадщину;
- Етнічні та етнополітичні аспекти усної історії;
- Сучасні методи дослідження етнокультури: достовірність фіксації та наукова інтерпретація;
- Проблеми збереження та трансляції етнокультурної спадщини в постіндустріальному інформаційному просторі;
- Традиції та інновації в сфері святково-обрядової культури;
- Міжетнічні та міжкультурні впливи в сучасних етнокультурних явищах;
- Національне, регіональне, локальне у славістичних та фольклористичних студіях початку ХХІ століття;
- Фольклорна свідомість: методологічні аспекти вивчення;
- Українська пісенність та інструментальна музика в регіонально-жанровому вимірі: традиції та трансформації;
- Концепція національного в сучасному мистецтвознавстві;
- Декоративне мистецтво України: взаємозв’язки народного та професійного;
- Світові мистецькі стилі та їх локальні варіанти в історії українського образотворчого мистецтва;
- Творчість сучасних українських композиторів і світовий культурно-мистецький процес;
- Виконавське мистецтво України у міжнародних зв’язках;
- Українська екранна культура: сучасні теоретичні підходи та методи дослідження;
- Стилістичні пошуки в сучасному театральному мистецтві;
- Корпоративні основи сучасних культуротворчих процесів.

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, резюме, ключові слова (укр., англ., рос. мовами); прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел., e-mail) просимо надсилати до 1 жовтня 2012 р., текст статті до 20 листопада 2012 р. за адресою:
01001, м. Kиїв, вул. Грушевського, 4, ІМФЕ, Оргкомітету Міжнародної наукової конференції, тел. 278-12-90 або електронною поштою: konferencia@etnolog.org.ua<
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

Вимоги до оформлення статті:
Обсяг тексту – до 20000 знаків.
Вгорі справа: прізвище, ім'я автора, нижче – назва міста. Назва статті – посередині великими літерами.
Текст – Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; інтервал між рядками – 1,5. У кінці статті – пронумерований список літератури, покликання в тексті – у квадратних дужках (напр. [1, с. 20]). Можливі посторінкові примітки.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. Учасники конференції вносять благодійний внесок у розмірі 150 грн. (вартість обіду та видання матеріалів конференції).
Проїзд, проживання та харчування – коштом учасників конференції.

Комментариев нет: