суббота, 1 мая 2010 г.

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кафедра філософії Львівського національного університету імені Івана Франка
Український католицький університет
Рада з дослідження цінностей та філософії (м. Вашингтон, США)
СВІТОВА РАДА НАУКОВИХ ТОВАРИСТВ ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДИНИ ЗНЦ НАН УКРАЇНИ

ПРОВОДЯТЬ

Міжнародну міждисциплінарну конференцію
ЛЮДИНА ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
(Львів, 29-30 червня 2010)

Конференція є другою частиною дослідницького проекту “Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній та прикладній філософії”.

Мета зустрічі полягає у зосередженні уваги на становищі людини та її ідентичності в ключі особливостей парадигматичних змін, що відбуваються в умовах сучасного розвитку інформаційних технологій, інтенсивного глобального зв'язку та безпрецедентного культурного взаємопроникнення.

Зауважимо, що невпинне кількісне зростання та урізноманітнення знання про світ дедалі більше призводить до фрагментації розуміння людиною самої себе і свого культурного та соціального довкілля і стає підставою виникнення невідомих раніше загроз щодо майбутнього. Впливовими залишаються релігійні чинники цивілізаційної поведінки людини. За цими процесами ідентифікуємо виразний новий виклик щодо ролі природничих і гуманітарних знань, науки і культури в суспільному розвитку. Це стосується діагностики класичної, некласичної і постмодерністичної моделей і стилів теоретичного, наукового і художнього мислення. Йдеться про широке коло проблем, що пов'язані з ідентичністю та автентичністю сучасної людини, постановкою та пошуком адекватних завдань і відповідей.

Пропонуємо поміркувати над причинами та чинниками потенційних загроз, що виникли перед природою людини та її гідністю в сучасних умовах, і розглянути потенційні можливості для здійснення автентичної людської свободи у контексті нових викликів, які впливають на персональну людську ідентичність. Важливо проаналізувати витоки деструкції особовості людини та здійснення її свободи, вивчити стани "відкритої" і "закритої" соціальної дійсності у взаємозв’язку з особливостями їх пояснення і розгортання пізнавальними засобами метафізики і філософських напрямів ХХ століття.

Важливим аспектом пропонованої міждисциплінарної конференції має стати обговорення концепцій знання і реальності з погляду сучасних перспектив розвитку природознавства, математики і зокрема генетики, а також інформатики та освіти. Плануємо розпочати міждисциплінарну дискусію щодо природи пізнавальних засобів пояснення, розуміння та інтерпретації буттєвої реальності, соціальної дійсності і людської активності, не перетині яких формуються типи і рівні ідентичності.

Окреслене коло проблем пропонуємо висвітлювати, враховуючи новітні підходи, сформовані на перетинах постструктуралізму, комунікативної філософії, неотомізму, постмодернізму, релігійної філософії, семіотики, філософії науки.

До участі у конференції запрошуємо представників різних наукових дисциплін з України та з-за кордону.

Науковий комітет:

Aлам Едвард – генеральний секретар Ради дослідження цінностей і філософії (США-Ліван);
Держко Ігор – (голова) заступник голови Львівської державної адміністрації, завідувач кафедри філософії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького;
Добко Тарас – проректор Українського католицького університету;
Зубрицька Марія – проректор Львівського національного університету ім. І.Франка;
Карась Анатолій – (заступник голови) завідувач кафедри ЛНУ ім. І. Франка, генеральний секретар Світової ради НТШ;
Маклін Джордж – президент Ради дослідження цінностей і філософії (США);
Мельник Володимир – декан філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка;
Турчиновський Володимир – проректор Українського католицького університету;

Організаційний комітет:

Голова - професор Карась Анатолій Феодосійович, завідуючий кафедри філософії, anatolijkaras@yahoo.com
Вчений секретар конференції - Лосик Ореста Миколаївна, кандидат філософських наук, o.losyk@yahoo.com
Члени оргкомітету: доцент Джунь Валерій Володимирович, доцент Поляруш Борис Юрійович, магістр Височанський Роман Романович, магістр Луцишин Андрій Ігоревич conference.lviv@gmail.com

Зацікавлених осіб просимо виповнити Карту зголошення й тези доповіді та переслати електронним шляхом на конференційну адресу до 20 травня 2010 року:
e-mail: conference.lviv@gmail.com
або звичайною поштою:
Кафедра філософії
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська 1, авд. 316
79014 Львів, Україна

Відбір учасників конференції проводиться на підставі поданих зголошень і тез (українською або англійською мовами) в обсязі до 5000 знаків.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити надіслані до виступу та публікації матеріали, про що авторів буде повідомлено.

Публікацію тез плануємо видати до початку роботи конференції. Учасникам з України пропонуємо подати коротку анотацію англійською мовою для розміщення її на сайті конференції.

За матеріалами конференції планується видати науковий збірник (наукова монографія).

Тексти доповідей (статтей) потрібно подати українською або англійською мовами обсягом до 20 000 знаків та в електронній версії до 20 вересня 2010 року.

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді для друку:

  1. Два паперові примірники матеріалів друкуються у форматі А4 (210х297 мм) шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, всі поля по 20 мм. Сторінки нумеруються олівцем на звороті.
  2. Електронна версія матеріалів подається на диску в редакторі Word (версії не нижче 6.0) або на електронну адресу Оргкомітету.
  3. Один із примірників підписується автором, підпис завіряється за місцем роботи чи навчання.
  4. Перед заголовком статті необхідно дати УДК (справа), ім’я та прізвище автора (справа під УДК). Після цього з нового рядка посередині великими буквами заголовок статті (шрифт напівжирний). Під заголовком з нового абзацу анотація статті українською мовою (до 5-6-ти рядків, шрифт курсив). Після неї з нового абзацу англійською мовою: ім’я та прізвище автора, заголовок (шрифт напівжирний) і переклад анотації (шрифт курсив). Після цього з абзацу починати текст статті.
  5. Список джерел подається в кінці статті згідно з вимогами ВАКу, ретельно вивірені (зокрема іноземні).
  6. Матеріали доповідей (статей), підготовлені аспірантами та магістрантами, повинні супроводжуватися рекомендаційними листами керівників кандидатських чи магістерських робіт. Підпис керівника завіряється за місцем його роботи.
  7. При недотриманні цих умов оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити надіслані матеріали, про що автора буде повідомлено. За зміст та редакцію тексту матеріалів відповідальність несуть автори.

Реєстраційний внесок за участь у конференції разом із публікацією доповідей (статтей) сплачується під час реєстрації і становить 200 гривень.

Проїзд та проживання – за рахунок коштів учасників конференції.

Оргкомітет надає організаційну допомогу учасникам у поселенні та харчуванні.

Докладна програма конференції буде надіслана до 10 червня 2010 року.

Інформація про події й новини, пов'язані з конференцією, розміщена на веб-сторінці: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/homeUkr.htm

КАРТА ЗГОЛОШЕННЯ
на участь у II міждисциплінарній науковій конференції
“Людина та її ідентичність у добу глобалізації”
Львів, 29-30 червня 2010 року

Прізвище та ім’я
Вчене звання
Вчений ступінь
Місце праці та посада
Адреса для кореспонденції
Електронна пошта
Телефон для контакту
Форма участі у конференції: доповідь (стаття)/повідомлення (тези)/виступ на секційному засіданні до 20 хв./виступ у дискусії (5-7 хв.)
Тема доповіді
Примітки (побажання, прохання)
До Карти зголошення просимо долучити анотацію виступу (до 5000 знаків).
Дата, підпис

Комментариев нет: