понедельник, 9 февраля 2009 г.

Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті П.П. Чубинського

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (Україна, Київ)

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції, присвяченій пам’яті П.П. Чубинського, яка відбудеться 26-27 березня 2009 року.

Тематикою секційних засідань конференції передбачено розгляд широкого спектру народознавчих проблем, зокрема:

Павло Чубинський в історії україністики: людина, науковець, суспільно-політичний діяч

Павло Чубинський: доба, люди, спадщина у вимірі сучасних проблем української етнографії й фольклористики

Традиційно-побутова культура в працях П.П. Чубинського як феномен історії й наукового вивчення

Роль П.Чубинського в дослідженнях Російського географічного товариства

Річ – побут – культура. Семантика матеріального світу в етнокультурному контексті
Людина і соціальний простір у традиційній культурі

Обряд і міф. Обрядовість у контексті народної міфології

Експедиційними шляхами П. Чубинського: порівняльно-історичний аспект дослідження народної культури

Предмет, завдання, джерела сучасних етнографічних досліджень

Польова етнографія і фольклористика: досягнення, досвід, проблеми, методи збирацької роботи

Факт і метод. Методологічні аспекти сучасної польової етнографії

Формування й продукування етнографічних і фольклорних знань: регіональні осередки, музеї, фестивалі

Павло Чубинський і соціонормативна культура

Павло Чубинський і народне право

Етносоціологія й етнодемографія сучасного українського суспільства

Обрядовий фольклор. Словесні формули в обрядовості

Фольклорний текст. Сюжет. Жанр. Поетика

Етнолінгвістичні розвідки. Мова і традиційна культура

Праці П. Чубинського й досягнення сучасної антропології

Проблеми етнокультурних взаємин на терені України в працях П.П.Чубинського і в наш час

Павло Чубинський і проблеми вивчення національних меншин в Україні

У рамках конференції (27.03.2009) відбудуться засідання “Етнос у просторі між культурної взаємодії. Українсько-японські етнокультурні паралелі” з таких питань: Історія українсько-японських культурних зв’язків; Проблеми національної ідентифікації в урбанізованому середовищі, етнічні стереотипи, образи інших в українській та японській національних культурах; Культурні впливи та запозичення в сучасному мистецтві. Засідання конференції проводиться за підтримки посольства Японії та за участю науковців з Японії.

Заявку на участь у роботі конференції (назва доповіді, коротка анотація українською, російською, англійською мовами обсягом до 500 знаків; прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада, домашня адреса, № тел. (факсу), електрон. адреса) надсилати до 1 березня 2009 року за адресою: 01001 ІМФЕ, вул. Грушевського 4, м. Київ, Україна Оргкомітету Міжнародної наукової конференції (тел.: 279-45-22, факс: 80442783454) або електронною поштою etnolog@etnolog.org.ua; kontekst@ukr.net; makar_t@yahoo.com

Матеріали конференції плануються видавати. Організаційний внесок за публікацію 100 гривень.

Вимоги до оформлення статті:
Обсяг тексту – до 20 000 знаків. Вгорі справа: прізвище, ім’я автора, нижче – назва міста. Назва статті – посередині великими літерами. Текст Microsoft Word; шрифт Times New Roman; кегль – 14 (розширення – rtf); параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм, інтервал між рядками – 1,5. Просимо в заявці вказувати зворотню електронну адресу, за якою буде надсилатися підтвердження Вашої участі в конференції.

Комментариев нет: